Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nenckiego kadencji 2015-2018

W dniu 7 grudnia 2018 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nenckiego kadencji 2015-2018. W związku z tym dokonano podsumowania prac Rady mijającej kadencji. Przewodniczącym Rady był prof. Andrzej Wróbel, którego wspierały głównie prof. Maria Jolanta Rędowicz (Wiceprzewodnicząca) i prof. Katarzyna Łukasiuk (Sekretarz).

W minionej kadencji odbyło się 21 posiedzeń Rady, podczas których m.in. nadano 84 stopnie doktora nauk biologicznych (z czego 42 wyróżniono) w dyscyplinach biologia (70) i biochemia (14); nadano 21 stopni doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia oraz poparto 8 wniosków o nadanie tytułu profesora (wszystkie rekomendowane osoby uzyskały tytuł profesora).

Ponadto, Rada opiniowała kandydatury do licznych nagród i wyróżnień, m.in. do nagrody Ministra za wybitne osiągnięcia naukowe mające światowe znaczenie uwzględnione w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora (nagrodę zdobyła w 2016 r. prof. Agnieszka Dobrzyń); do nagrody prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i postępowania habilitacyjne oraz kandydatów na stypendia naukowe MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (w 2016 r. stypendium zdobył dr Michał Bola). Opiniowano także wnioski do Nagrody Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN (nagrody zdobyli: w 2015 r. – zespół dr hab. Jakuba Włodarczyka i dr Magdaleny Dziembowskiej; w 2017 r. zespół prof. dr hab. Ewy Sikory (wyróżnienie) i w 2018 – zespół prof. Katarzyny Kwiatkowskiej) oraz kandydatury na stypendia Prezesa PAN (stypendia zdobyły w 2017 r. Małgorzata Wierzba i w 2018 r. Katarzyna Chyl).

Rada wyraziła  również poparcie w sprawie powołania nowych pracowni badawczych (Pracowni Cytoszkieletu i Biologii Rzęsek – kierowanej przez dr hab. Dorotę Włogę oraz Pracownia Pamięci Przestrzennej – kierowanej przez dr. Rafała Czajkowskiego), a także zamykania pracowni w związku z odchodzeniem ich liderów na emeryturę.

Rada naukowa zajmowała także stanowisko w sprawach ważnych dla środowiska naukowego, w tym w sprawie sprzeciwu wobec opinii zawartych w artykule w Gazecie Wyborczej dotyczących doświadczeń na zwierzętach oraz sprzeciwu wobec zapisów projektu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce umożliwiających włączanie instytutów PAN w struktury uczelni publicznych bez uzyskania zgody zainteresowanych stron.

Ponadto podejmowano działania w celu usprawnienia prac Rady i Instytutu, m.in.: wprowadzono głosowania elektroniczne posiedzeń Rady oraz poparto reformę struktury organizacyjnej Instytutu zaproponowaną przez nową Dyrekcję Instytutu.

Podczas tego posiedzenia pożegnano kwiatami i listami gratulacyjnymi kolegów, którzy odchodzą na emeryturę: prof. Andrzeja Wróbla, przewodniczącego Rady (do 2016 r. prowadzącego Pracownię Układu Wzrokowego); prof. Annę Grabowską, wieloletnią członkinię Rady, w tym w latach 2003-2006 Wiceprzewodniczącą,  (do końca br. kierującą Pracownią Psychofizjologii) oraz prof. Andrzeja Kasprzaka, który do końca br. pełni funkcję kierownika Pracowni Białek Motorycznych.

Kolejna kadencja Rady – lata 2019-2022 – rozpocznie się podczas posiedzenia zaplanowanego na 18 stycznia 2019 r., kiedy to dojdzie do ukonstytuowania się Rady i jej kierownictwa.