Oferta pracy

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Post-doc 

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Pracownia Biologii Mitochondriów i Metabolizmu
Profil zawodowy badacza (R1-R4): R2
Dyscyplina naukowa: nauki biologiczne
Typ i rodzaj konkursu: NCN Opus

Wymagania:

 • Stopień doktora w dziedzinie biologii molekularnej, biologii, biochemii lub biotechnologii uzyskany nie wcześniej niż siedem lat temu (nie wliczając urlopów związanych z macierzyństwem);
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej w dziedzinie biochemii, biologii molekularnej;
 • Istotnym kryterium przy wyborze będzie również doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (myszy), lub gotowość do podjęcia takiej pracy;
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z listy JCR;
 • Umiejętność pracy zespołowej;
 • Wysoka motywacja do pracy eksperymentalnej. Oczekuje się, że w okresie zatrudnienia w Instytucie, post-doc nie będzie podejmował innej pracy.

Zakres zadań na stanowisku:

Celem projektu jest zbadanie roli mitochondriów i stresu oksydacyjnego w rozwoju niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD). W szczególności zamierzamy określić specyficzne punkty końcowe dysfunkcji mitochondrialnych, które w sposób nieodwracalny napędzają rozwój NAFLD w kierunku niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (NASH). Badania będą obejmowały także sprawdzenie, czy nowej klasy przeciwutleniacze, kierowane bezpośrednio do mitochondriów, będą miały korzystny wpływ na metabolizm mitochondriów i homeostazę reaktywnych form tlenu w wątrobie.

Zadania badawcze będą obejmowały pomiary metabolizmu i bioenergetyki mitochondriów, oznaczenie poziomu reaktywnych form tlenu, określenie stanu układu obrony antyoksydacyjnej, oraz oznaczanie obecności markerów uszkodzeń oksydacyjnych w wątrobach myszy w różnych punktach czasowych rozwoju NAFLD i jego przejścia do NASH.

Jest to stanowisko badawcze i nie obejmuje prowadzenia zajęć dydaktycznych.

Streszczenie projektu: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2018-03-15/streszczenia/407207-pl.pdf

Dalsze informacje można uzyskać kontaktując się z kierownikiem projektu prof. dr hab. Mariuszem Więckowskim ( m.wieckowski@nencki.edu.pl ).

Warunki zatrudnienia:

 • rodzaj umowy: umowa o pracę w ramach grantu NCN OPUS
 • czas trwania umowy: 19 miesięcy
 • data rozpoczęcia pracy: 01.05.2021 r.

Termin składania ofert: 31.03.2021 r.

Forma składania ofert: elektronicznie na adres: postdoc@nencki.edu.pl z dopiskiem “post-doc MW”.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • życiorys naukowy wraz z wykazem publikacji,
 • streszczenie rozprawy doktorskiej,
 • list motywacyjny,
 • kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora,
 • listy polecające i dane kontaktowe dwóch samodzielnych pracowników naukowych gotowych udzielić referencji,
 • wykaz wcześniej stosowanych technik badawczych,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest finansowany z innych projektów Narodowego Centrum Nauki,
 • oświadczenie, że Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.

Spośród osób spełniających kryteria przedstawione w ogłoszeniu najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę z komisją rekrutacyjną. Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych osób.

Prosimy o zamieszczenie w cv następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pasteura 3 (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą w Warszawie  przy ulicy Pasteura 3.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.edu.pl

Dane osobowe zawarte w cv, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,  jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 30 kwietnia 2019 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).