Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje kandydata na stanowisko: Główny księgowy

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN poszukuje
kandydata na stanowisko:  Główny księgowy

Zakres obowiązków:

 • Pełnienie obowiązków głównego księgowego.
 • Prowadzenie rachunkowości Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sporządzanie planu finansowego Instytutu, bilansu i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Dokonywanie wstępnej kontroli:
 1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • Nadzór nad prawidłowością naliczania wynagrodzeń i pochodnych, składek, potrąceń oraz nad terminowym ich przekazywaniem.
 • Obsługa komputerowych programów finansowych, w tym m.in. sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS, obsługa programu PŁATNIK.
 • Sporządzanie deklaracji lub sprawozdań finansowych do PEFRON, ZUS, US, Głównego Urzędu Statystycznego, PAN, MNiSW oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.
 • Aktualizacja planu kont oraz instrukcji regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej Instytutu.
 • Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych oraz dokumentów pracowniczych.
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Instytutu z rachunków bankowych w systemie bankowości elektronicznej.
 • Nadzór nad sporządzaniem PIT-ów.
 • Nadzór nad realizacją umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych i ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu inwentaryzacji środków trwałych.
 • Nadzór nad budżetami projektów grantowych.
 • Pomoc w przygotowywaniu wniosków projektowych.
 • Współudział w opracowaniu projektów przepisów wewnętrznych.
 • Organizacja, nadzór, kontrola i doskonalenie obiegu dokumentów finansowo-księgowych.
 • Kierowanie pracą podległych pracowników.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę: www.nencki.gov.pl/praca