Dr Jędrzej Szymański kierownikiem Pracowni Obrazowania Struktury i Funkcji Tkanek w Instytucie Nenckiego

Dr Jędrzej Szymański jest absolwentem kierunku biofizyka Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora uzyskał w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, na podstawie rozprawy dotyczącej pomiarów dyfuzji białek w płynach złożonych z wykorzystaniem metody spektroskopii korelacji fluorescencji. Pięcioletni staż podoktorski Dr Jędrzej Szymański odbył w Heidelbergu, w German Cancer Research Center (DKFZ) oraz w European Molecular Biology Laboratory (EMBL), gdzie kontynuował pracę nad badaniami transportu i dyfuzji w komórkach, jak również nowymi metodami fluorescencyjnego znakowania białek. Obecnie Dr Jędrzej Szymański prowadzi badania dotyczące mobilności białek oraz ich oddziaływań z różnymi strukturami wewnątrzkomórkowymi, w szczególności Jego zainteresowania dotyczą procesu fragmentacji mitochondriów zachodzącego z udziałem białka Drp1.