Granty Maestro i Sonata Bis NCN dla Instytutu Nenckiego

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów Maestro 11 oraz Sonata Bis 9. Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 4 projektów badawczych.

Grant Maestro:

– prof. dr hab. Adam Michał Szewczyk – Regulowane światłem mitochondrialne kanały potasowe: poszukiwanie nowych mechanizmów cytoprotekcyjnych?

Granty Maestro przeznaczone są dla doświadczonych naukowców, na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe

Granty Sonata Bis:

– dr Piotr Mieczysław Brągoszewski – Ubikwityna jako modulator procesu transportu białek do mitochondriów.
– dr Andrzej Tomasz Foik – Opracowanie metody przywracania funkcji wzrokowych przy użyciu zmodyfikowanego wirusa wścieklizny
– dr Tomasz Łukasz Wójtowicz – Rola modyfikacji lipidowych białek w funkcjonalnej plastyczności neuronalnej, uczeniu i pamięci

Granty Sonata Bis finansują projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem