Sprawozdanie z posiedzenia Rady Naukowej

W dniu 6 grudnia 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej. Wręczono dyplomy doktora dr. Krzysztofowi Bernadzkiemu, dr. Łukaszowi Bożyckiemu (odebrał promotor, Prof. Sławomir Pikuła), dr Iwonie Czaban, dr Magdalenie Komiażyk-Mikulskiej, dr Katarzynie Rojek, dr Matyldzie Roszkowskiej, dr Barbarze Sobiak, dr. Piotrowi Sunderlandowi oraz dyplomy doktora habilitowanego dr hab. Ewie Joachimiak i dr hab. Dorocie Dymkowskiej.

Wyznaczono promotorów w przewodach doktorskich mgr Anny Cały, mgr Hanan Farahat, mgr. Damiana Matyśniaka, mgr. Macieja Gacy, mgr Katarzyny Krawczyk, mgr Alicji Kuleszy, mgr inż. Alicji Olszewskiej, mgr Pauliny Pilanc-Kudlek, mgr Zuzanny Samsel, mgr Justyny Sekretarskiej, mgr Edyty Skoniecznej, mgr Ludwiki Szczepańskiej, mgr Anny Żochowskiej.

Wyznaczono recenzentów prac doktorskich mgr Karoliny Stępniak i mgr Magdaleny Wołczyk.

Nadano stopień naukowy doktora mgr Kamili Prymas (z wyróżnieniem).

Nadano stopień doktora habilitowanego dr. Adamowi Hamedowi.

Poparto kandydaturę  dr Eweliny Jurewicz  do Nagrody Premiera za wyróżniającą się rozprawę doktorską.

Poparto kandydatury dr Moniki Bijaty, dr. Bartłomieja Gielniewskiego, dr. Bartosza Wojtasia, dr. Jana Ludwiczaka i dr Agnieszki Dębskiej do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców.

Zmieniono treść załączników 1, 3 i 4 do Regulaminu Rady Naukowej.

Przyjęto program kształcenia i zasady rekrutacji w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Biomedycznych na rok akademicki 2020/2021.

Rada poparła wniosek Dyrektor Instytutu o wystąpienie do Prezesa PAN o mianowanie prof. dr hab. Urszuli Wojdy. Rada przyjęła do akceptującej wiadomości informację Dyrektor Instytutu o rozwiązaniu konkursów na liderów laboratoriów. W ramach programu Dioscuri zatrudnieni zostali dr Aleksandra Pękowska i dr Grzegorz Sumara. W ramach projektu MAB BrainCity zatrudnieni zostali Gianfilippo Coppola i Ali Jawaid.