11/2020

Profesor Maciej Nałęcz przewodniczącym Rady Fundacji Nenckiego

Na spotkaniu 28 lutego 2020 r. Rada Fundacji Marcelego Nenckiego Wspierania Nauk Biologicznych wybrała jednomyślnie na przewodniczącego Rady Fundacji prof. dr hab. Macieja Nałęcza. Prof. Maciej Nałęcz był jednym z inicjatorów powołania Fundacji Marcelego Nenckiego i od początku jej istnienia w 2012 r. należy do grona Fundatorów Fundacji Nenckiego.

Gratulacje!

Neuroplasticity Seminar

Dear All,
I would like to invite you for the next Neuroplasticity Seminar. Kuo-Sheng Lee, PhD, from Fitzpatrick Lab will be talking about „Functional architecture of cortical circuits: From synaptic clusters to orientation columns”. The seminar will take place in the Konorski room (2nd floor) at 3:00 pm on Monday (9.03.2020).
Everybody is welcome!
Kasia

Naukowcy z Instytutu Nenckiego w Komitetach Naukowych PAN

Polska Akademia Nauk przedstawiła wyniki wyborów do Komitetów Naukowych PAN na kadencję 2020-2023. Wśród nowowybranych członków znalazło się 9-u naukowców z Instytutu Nenckiego.

Komitet Biologii Molekularnej: prof. Anna Filipek; prof. Katarzyna Nałęcz; prof. Maria Jolanta Rędowicz; prof. Adam Szewczyk.

Komitet Neurobiologii: prof. Katarzyna Łukasiuk; dr hab. Kasia Radwańska, profesor Instytutu; prof. Małgorzata Skup; prof. Urszula Sławińska; prof. Daniel Wójcik.

W skład Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk wchodzą również Członkowie Polskiej Akademii Nauk oraz Członkowie Akademii Młodych Uczonych zgodnie ze złożonymi przez nich deklaracjami.

Komitety Polskiej Akademii Nauk są krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych. Ich członkowie wybierani są przez środowiska naukowe poszczególnych dziedzin – fizyków, biochemików, socjologów itd. Poza członkami PAN zasiadają w nich naukowcy z niezwiązanych z Akademią innych instytutów badawczych oraz szkół wyższych, a także przedstawiciele instytucji i organizacji gospodarczych i społecznych. Służą oni jako doradcy w sprawach dotyczących technologii, inżynierii, biologii, medycyny, nauk o Ziemi, nauk społecznych, humanistycznych, rolniczych i ścisłych.

Komitety pełnią funkcje ciał doradczych i opiniodawczych. Opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują akty normatywne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształcenia. Zajmują się także upowszechnianiem i wprowadzaniem wyników badań, oraz wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin.

Serdecznie gratulujemy!

Sprawozdawcza Rada Naukowa Instytutu Nenckiego

28 lutego 2020 r odbyło się sprawozdawcze posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Nenckiego. W części otwartej posiedzenia Rady Naukowej, poświęconej sprawozdaniu z działalności Instytutu w 2019 r., wygłoszone zostały prezentacje liderów zespołów, którzy rozpoczynają pracę w Instytucie Nenckiego. Plany swoich badań przedstawili: dr Piotr Brągoszewski, dr Aleksandra Pękowska i prof. dr hab. Mariusz Więckowski.

Przewodnicząc Rady Naukowej, prof. dr hab. Adam Szewczyk omówił działalność Rady Naukowej w 2019 r.

Następnie, Dyrektor Instytutu, prof. Agnieszka Dobrzyń przedstawiła sprawozdanie dyrekcji z działalności Instytutu w 2019 r. Sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie przez Radę Naukową.

W części zamkniętej wręczono dyplom doktora habilitowanego dr. hab. Adamowi Hamedowi. Rada poparła kandydatury zespołów prof. dr hab. Katarzyny Nałęcz i dr hab. Małgorzaty Zawadzkiej do Nagrody Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN oraz prof. dr hab. Bożeny Kamińskiej-Kaczmarek do Nagrody Prezesa Rady Ministrów za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.

Wyznaczono promotorów w postępowaniu o stopień doktora mgr. Bartosza Zglinickiego, mgr Any Marii Martin González, mgr Magdaleny Kędry i mgr Joanny Krzemień.

Nadano stopień doktora  nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. inż. Marcinowi Herokowi, mgr. Kacprowi Walentynowiczowi, mgr. Siranjeevi Nagarajowi (z wyróżnieniem), mgr Małgorzacie Wierzbie, mgr inż. Joannie Czarneckiej-Herok (z wyróżnieniem), mgr Annie Grędzie i mgr Małgorzacie Górniak-Walas.

Wyznaczono recenzentów prac doktorskich mgr. Sai Santosha Babu Komakuli, mgr. Roberto Pagano, mgr Karoliny Staniak, mgr Weroniki Szadzińskiej i mgr Marii Nalberczak-Skóry.

Zatwierdzono Regulamin oraz Program kształcenia i Zasady Rekrutacji Warszawskiej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021 oraz zatwierdzono zmiany w Statucie Instytutu wraz z wprowadzeniem nowej Struktury Organizacyjnej.

Posiedzenie Rady Naukowej

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się 17 kwietnia br.

Proszę o zgłaszanie spraw do rozpatrzenia na tym posiedzeniu do 31 marca 2020 do godz. 12:00, do sekretariatu Rady Naukowej (pokój nr 107, tel. 215).

W sprawie wyznaczenia recenzentów rozpraw doktorskich, promotorzy proszeni są o składanie pism do 27 marca, do godz. 12:00 do Sekretariatu Rady Naukowej (pokój 107, tel. 215). Dodatkowo prosimy o przesłanie dokumentu w wersji edytowalnej (bez podpisu) na adres k.nalecz@nencki.edu.pl

Instrukcja dotycząca treści pisma znajduje się na stronie w zakładce: Rada Naukowa -> Komisja Doktorska.

Przypominamy o konieczności jednokrotnego przeskanowania rozprawy w systemie antyplagiatowym przed posiedzeniem Komisji Doktorskiej. Skanowanie wykonuje pani Aleksandra Zasada (pokój nr 107, tel. 215).

Z poważaniem
Katarzyna Łukasiuk
Sekretarz Rady Naukowej