32/18

Nowa odsłona tygodnika

Szanowni Państwo,

Z ogromną przyjemnością prezentujemy Tygodnik Nenckiego w nowej
odsłonie. Dzięki zmianie formatu nasz instytutowy periodyk zyska na
przejrzystości i czytelności, szczególnie na urządzeniach mobilnych. Znikną
również ograniczenia wynikające z stosowania plików PDF.

Nowy Tygodnik jest jedną z licznych zmian jakie zachodzą w ramach IT i mediów. Kolejne już niebawem.

Serdecznie pozdrawiam,
Paweł Boguszewski.

Wyróżnienie „Poster of the Day” na Kongresie FEBS

W trakcie 43-go Kongresu FEBS w Pradze w dniach
7-12 lipca br. cztery czasopisma biochemiczne (The FEBS Journal, FEBS Letters, Molecular Oncology i FEBS Open Bio) wybierały najlepsze postery w trakcie każdej z 4 sesji posterowych. Miło nam poinformować, ze pani Karolina Rogala-Koziarska – doktorantka 2 roku z Pracowni Procesów Transportu w Błonach Biologicznych uzyskała wyróżnienie „Poster of the Day” przyznane przez The FEBS Journal.

Rada Naukowa

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej planowane jest na 28 września 2018 r. Proszę o zgłaszanie spraw do rozpatrzenia na tym posiedzeniu do 12 września do godz. 12:00, do pani Agaty Karwowskiej (pok. 119, tel. 215). W sprawie wyznaczenia recenzentów rozpraw doktorskich, promotorzy proszeni są o składanie pism do 10 września, do godz. 12:00 do Sekretariatu Rady Naukowej (pani Agata Karwowska pok. 119, tel. 215).  Dodatkowo prosimy o przesłanie dokumentu w wersji edytowalnej (bez podpisu) na adres k.nalecz@nencki.gov.pl Instrukcja dotycząca treści pisma znajduje się na stronie w zakładce: Rada Naukowa –> Komisja Doktorska. Przypominamy o konieczności zdania do dnia 10 września egzaminów doktorskich, w tym egzaminu z dyscypliny podstawowej.

Interdyscyplinarne studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM

Jeden doktorat z chemii, biologii i nauk technicznych – rusza rekrutacja uzupełniająca

Doktorat z trzech dziedzin, czyli nauk chemicznych, biologicznych i technicznych stwarza niecodzienne możliwości wyboru ścieżki kariery zawodowej i rozwoju naukowego. Dzięki ofercie trzech najlepszych jednostek badawczych w kraju absolwenci studiów II stopnia mogą rozwijać karierę naukową w ramach prestiżowych interdyscyplinarnych studiów dokto-ranckich TRI-BIO-CHEM. Rekrutacja trwa od 23 lipca 2018 r. do 24 sierpnia 2018 r. Więcej na stronie: http://www.nencki.gov.pl/interdyscyplinarne-studia-doktoranckie-tri-bio-chem

Międzynarodowa Agenda Badawcza – BRAINCITY w Instytucie Nenckiego

Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek oraz dr hab. Ewelina Knapska zostali laureatami konkursu MAB Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Grant w wysokości ponad 39 mln PLN przeznaczony jest na utworzenie w Instytucie Nenckiego Międzynarodowej Agendy Badawczej – Centrum Doskonałości Badań nad Plastycznością Neuronalną i Chorobami Mózgu BRAINCITY. Naszym partnerem strategicznym w tym projekcie jest Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL).

Celem BRAINCITY jest zrozumienie mechanizmów oraz opracowanie nowych metod diagnostycznych i leczniczych nakierowanych na najbardziej kosztowne i społecznie znaczące choroby nękające ludzi, takie jak np. autyzm, schizofrenia czy choroba Alzheimera. Ocenia się, że koszty te sięgają 500 mld euro rocznie tylko w krajach Unii Europejskiej, a nie do wyliczenia jest ich dotkliwość wobec rodzin i opiekunów osób chorych. Aby zmniejszyć ten wielki społeczny i finansowy ciężar, badacze z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie podjęli odważną inicjatywę zgromadzenia wybitnych naukowców, których połączą wspólne badania nad tymi chorobami. Dzięki finansowaniu pozyskanemu od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w wysokości 39 milionów złotych na pięć lat, w Instytucie Nenckiego powstanie zespół sześciu nowoczesnych laboratoriów naukowych, które zajmą się różnymi aspektami zjawiska plastyczności neuronalnej, czyli zmian w funkcjonowaniu sieci komórek nerwowych w mózgu, które są podłożem wspomnianych chorób. Kierownicy nowych laboratoriów zostaną wyłonieni w międzynarodowych konkursach, pod nadzorem międzynarodowego komitetu doradczego. Partnerem zagranicznym tej inicjatywy jest najlepsza instytucja badawcza w naukach biologiczno-medycznych w Europie – Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL). EMBL jest wspólną inicjatywą 25 krajów, a Polska, zgodnie z podpisaną 16 lipca 2018 ustawą, zostanie niebawem 26. państwem członkowskim EMBL. Wielka pozycja międzynarodowa EMBL i najwyższa jakość prowadzonych badań zapewnią znaczące wsparcie BRAINCITY w rekrutacji wybitnych uczonych i w prowadzonych badaniach. BRAINCITY planuje skupienie się na badaniach o dużym znaczeniu klinicznym, w czym pomogą współpracujące kliniki neurologiczne i psychiatryczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Z kolei współpraca z prężnymi mazowieckimi firmami biotechnologiczno-farmaceutycznymi, takimi jak Celon Pharma oraz OncoArendi Therapeutics, zapewni wiedzę i kompetencje niezbędne do przełożenia uzyskanych wyników badań podstawowych na zastosowanie służące pacjentom.