51/19

Otwarcie SPARK-POLAND w Instytucie Nenckiego

29 listopada 2019 r., w Instytucie Nenckiego PAN, miało miejsce oficjalne otwarcie programu SPARK-POLAND, będącego częścią ogólnoświatowej inicjatywy SPARK-GLOBAL ‘translational scientists without borders’.  Dyrektorem SPARK POLSKA jest prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, managerem – dr Dorota Gierej-Czerkies. W skład Komitetu Doradczego wchodzą: Prof. Craig Garner, dr Liliane Brunner Halbach, prof. Franz Theuring oraz prof. Maciej Żylicz.

Inicjatywa SPARK Global została zapoczątkowana w 2006 roku na Uniwersytecie Stanforda w celu poprawy zdrowia społeczeństwa poprzez współpracę naukowców i ekspertów przemysłowych, zapewniającą skuteczną translację odkryć naukowych. Ponad 40 wiodących instytucji na całym świecie dołączyło już do tej wyjątkowej społeczności.

W Polsce, pierwszymi Instytucjami uczestniczącymi w tej niezwykle ważnej inicjatywie, która poprzez współdziałanie z ekspertami z przemysłu oraz środowiska akademickiego z całego świata ma umożliwiać szybszy transfer wyników badań podstawowych do kliniki oraz stymulować badania translacyjne, są Instytut Nenckiego PAN oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Podczas uroczystego otwarcie programu SPARK POLAND zgromadzeni goście mogli wysłuchać kilku wykładów promujących inicjatywę SPARK. Prof. Craig Garner (Charite – Universitätsmedizin Berlin/SPARK Berlin) opowiedział, w jaki sposób można intensyfikować i wspierać prace translacyjne w środowisku akademickim, na przykładzie historii projektów, które były przyczynkiem do powstania SPARK.  Dr Liliane Brunner Halbach (doradca ze strony przemysłu w SPARK Stanford, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie) oraz Prof. Franza Theuringa (Charite – Universitätsmedizin Berlin/SPARK Berlin) podzielili się swoim doświadczeniem w zakresie rozwoju projektów translacyjnych. Przedstawiony został także pilotażowy program SPARK-Poland zaplanowany na rok 2020, mający na celu wsparcie projektów translacyjnych poprzez połączenie zainteresowanych naukowców z europejskimi ekspertami. Uważamy, że głębokie zrozumienie mechanizmów biologicznych może być przekształcone w praktyczne rozwiązania, gdy proces ten jest wspierany przez grono ekspertów zarówno ze strony nauki, jak i przemysłu.

Wspomnienie o prof. Teresie Górskiej

W dniu 27 listopada 2019 r. odeszła od nas Pani profesor dr hab. Teresa Górska-Żółtowska (11.04.1932) wieloletnia pracowniczka Instytutu Nenckiego, ceniona badaczka układu ruchowego, promotorka wielu prac doktorskich.

Jej kariera naukowa związana była z Instytutem Nenckiego. Pracę doktorską nt wpływu deaferentacji na wytwarzanie odruchów warunkowych wykonała pod kierunkiem profesora Jerzego Konorskiego i obroniła w 1965 r. Badania nad tym, a także nad zagadnieniami dotyczącymi wpływu uszkadzania drogi piramidowej (korowo- rdzeniowej) na odruchy bezwarunkowe i instrumentalne prowadziła wspólnie z kolegami z Zakładu Neurofizjologii, przede wszystkim z prof. Elżbietą Jankowską (Göteborgs Universitet, Szwecja). Staż podoktorski odbyła w USA, w laboratorium kierowanym przez prof. C.N. Woolsey’a (University of Wisconsin, Madison, USA). Opanowała tam technikę badania funkcjonalnej organizacji czuciowo-ruchowych okolic kory mózgowej z użyciem elektrycznego pobudzania kory i analizy wywołanych w ten sposób ruchów ciała. Technikę tę wprowadziła w Polsce i wykorzystała w badaniach ontogenetycznego rozwoju kory mózgowej, a także w badaniach zmian organizacji somatotopowej w czuciowo-ruchowych okolicach kory mózgowej powstałych w następstwie lezji drogi korowo-rdzeniowej.

Ambicją prof. Górskiej było rozwinięcie kompleksowego warsztatu badawczego do badań nad układem ruchowym, który stwarzałyby możliwość użycia technik elektrofizjologicznych, neuroanatomicznych i behawioralnych. Szansy na urzeczywistnienie tego planu nie miała w Instytucie, ale znalazła ją w Stacji Badawczej PAN w Łomnej pod Warszawą, gdzie w latach 1974 -1976 zorganizowała Pracownię Ontogenezy Układów Eferentnych (później Pracowni Wrodzonych Form Zachowania). Tam rozwinęła neuroanatomiczne badania nad ontogenetycznym rozwojem projekcji korowo-prążkowiowej u psów, do wyznakowania której zastosowano metodę autoradiograficzną. Tam też prowadziliśmy behawioralne badania ontogenetycznych zmian funkcji ruchowych, zwłaszcza reakcji posturalnych i badania nad wpływem uszkadzania drogi piramidowej na ruchy manipulacyjne.

Niestety, załamanie się gospodarcze kraju pod koniec  lat siedemdziesiątych, które skutkowało codziennymi zakłóceniami w dostawach prądu w Łomnej, zmusiło naszą grupę do zlikwidowania Pracowni w 1980 r. W okresie między 1982 a 1985r. prof. Górska rozwinęła współpracę z prof. Andersem Lundbergiem (Göteborgs Universitet, Szwecja), wybitnym specjalistą w dziedzinie fizjologii rdzenia kręgowego, i prowadziła w Szwecji wspólne badania nad zintegrowanym wpływem dróg zstępujących na ruchy manipulacyjne przednich kończyn. Po powrocie do kraju prof. Górska skupiła się na badaniach zaburzeń koordynacji ruchów przednich i tylnych kończyn podczas lokomocji zwierząt z cząstkowymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego i pracę nad tymi zagadnieniami kontynuowała również po przejściu na emeryturę.

Praca naukowa była pasją i radością prof. Górskiej, i to pomimo wielu trudności i frustracji jakie towarzyszą pracy badawczej. Lubiła wyzwania naukowe i nie znosiła poddawania się trudnościom, tego też oczekiwała od swoich siedmiorga doktorantów. Miała bardzo rzadko spotykaną umiejętność – potrafiła zarażać nas swoim entuzjazmem badawczym i radością życia.

Prof. dr hab. Julita Czarkowska- Bauch

Bibliografia Dorobku Pracowników Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego 1912-2018

Miło nam poinformować, że z okazji 100-lecia Instytutu Nenckiego PAN ukazała się Bibliografia Dorobku Pracowników Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego 1912-2018. Bibliografia pod redakcją i w opracowaniu Jana Bieniasa, przy współpracy pracowników Biblioteki Instytutu Nenckiego – Mai Brzozowskiej i Mariusza Pasznika – obejmuje historyczne i współczesne osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Nenckiego opisane na przestrzeni ponad 100 lat i opublikowane w materiałach naukowych, czasopismach międzynarodowych, w postaci monografii oraz książek.

Wydanie Bibliografii było finansowane w ramach umowy 544/P-DUN/2019 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, zawartej miedzy Fundacją M. Nenckiego a MNiSW.

Bibliografia jest dostępna jako e-book oraz w wersji drukowanej w Bibliotece Instytutu Nenckiego PAN.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady Naukowej

W dniu 6 grudnia 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej. Wręczono dyplomy doktora dr. Krzysztofowi Bernadzkiemu, dr. Łukaszowi Bożyckiemu (odebrał promotor, Prof. Sławomir Pikuła), dr Iwonie Czaban, dr Magdalenie Komiażyk-Mikulskiej, dr Katarzynie Rojek, dr Matyldzie Roszkowskiej, dr Barbarze Sobiak, dr. Piotrowi Sunderlandowi oraz dyplomy doktora habilitowanego dr hab. Ewie Joachimiak i dr hab. Dorocie Dymkowskiej.

Wyznaczono promotorów w przewodach doktorskich mgr Anny Cały, mgr Hanan Farahat, mgr. Damiana Matyśniaka, mgr. Macieja Gacy, mgr Katarzyny Krawczyk, mgr Alicji Kuleszy, mgr inż. Alicji Olszewskiej, mgr Pauliny Pilanc-Kudlek, mgr Zuzanny Samsel, mgr Justyny Sekretarskiej, mgr Edyty Skoniecznej, mgr Ludwiki Szczepańskiej, mgr Anny Żochowskiej.

Wyznaczono recenzentów prac doktorskich mgr Karoliny Stępniak i mgr Magdaleny Wołczyk.

Nadano stopień naukowy doktora mgr Kamili Prymas (z wyróżnieniem).

Nadano stopień doktora habilitowanego dr. Adamowi Hamedowi.

Poparto kandydaturę  dr Eweliny Jurewicz  do Nagrody Premiera za wyróżniającą się rozprawę doktorską.

Poparto kandydatury dr Moniki Bijaty, dr. Bartłomieja Gielniewskiego, dr. Bartosza Wojtasia, dr. Jana Ludwiczaka i dr Agnieszki Dębskiej do stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców.

Zmieniono treść załączników 1, 3 i 4 do Regulaminu Rady Naukowej.

Przyjęto program kształcenia i zasady rekrutacji w Warszawskiej Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Biomedycznych na rok akademicki 2020/2021.

Rada poparła wniosek Dyrektor Instytutu o wystąpienie do Prezesa PAN o mianowanie prof. dr hab. Urszuli Wojdy. Rada przyjęła do akceptującej wiadomości informację Dyrektor Instytutu o rozwiązaniu konkursów na liderów laboratoriów. W ramach programu Dioscuri zatrudnieni zostali dr Aleksandra Pękowska i dr Grzegorz Sumara. W ramach projektu MAB BrainCity zatrudnieni zostali Gianfilippo Coppola i Ali Jawaid.

Obrona rozprawy doktorskiej

19 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Kacpra Walentynowicza p.t.: „The analysis of microglia responses to human glioma cells in vitro and in an intracranial glioblastoma model in athymic mice”

Promotor: prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek
Recenzenci: dr hab. Łukasz Pułaski, prof. IBM PAN; dr Alessandro Michelucci

Obrona rozprawy doktorskiej

17 grudnia 2019 r. o godz. 12:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. inż. Marcina Heroka p.t.: „Białko MDM2 w naprawie uszkodzeń DNA w komórkach raka piersi

Promotor: prof. dr hab. Maciej Żylicz
​Recenzenci: prof. dr hab. Iwona Fijałkowska; prof. dr hab. Janusz Siedlecki