27/19

Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu

W dniu 28 czerwca 2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Naukowej. Wyznaczono recenzentów prac doktorskich mgr. Krzysztofa Bernadzkiego, mgr Małgorzaty Borczyk, mgr. Łukasza Bożyckiego, mgr Magdaleny Komiażyk-Mikulskiej, mgr. Kacpra Łukasiewicza, mgr Kamili Prymas, mgr Katarzyny Rojek, mgr Matyldy Roszkowskiej, mgr Barbary Sobiak, mgr. Piotra Sunderlanda, mgr Iwony Czaban.

Nadano stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk biologicznych mgr. Rafałowi Bazanowi, mgr Alicji Kościelny (z wyróżnieniem), mgr Ewelinie Pałasz (z wyróżnieniem), mgr Katarzynie Paluch, mgr Annie Dacewicz.

Zatwierdzono plan finansowy Instytutu na 2019 r.

Rada dokonała oceny dorobku naukowego asystentów i adiunktów.

Zmieniono treść Załączników do Regulaminu Rady Naukowej dostosowując je do Ustawy 2.0.

Rada poparła wniosek Dyrektor o przeniesienie prof. dr hab. Joanny Szczepanowskiej na stanowisko profesora zwyczajnego i wystąpienie do Prezesa PAN z wnioskiem o mianowanie.