12/19

Prof. Leszek Kaczmarek przedstawicielem Polski w EMBL

6 lutego 2019 r. Polska uzyskała członkostwo w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL). Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawicielem Polski w EMBL został prof. Leszek Kaczmarek z Instytutu Nenckiego.

EMBL jest międzynarodową organizacją badawczą państw europejskich, specjalizującą się w prowadzeniu badań podstawowych w dziedzinie nauk przyrodniczych, powołaną w 1974 r. z inicjatywy Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO). EMBL prowadzi badania naukowe na najwyższym światowym poziomie w ramach ponad 80 grup badawczych wspieranych przez profesjonalne jednostki pomocnicze, w tym świetnie wyposażone laboratoria usługowe (core facilities). Ok. 30% wszystkich liderów grup badawczych EMBL realizuje granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), a 21 to członkowie EMBO. Główna siedziba EMBL mieści się w Heidelbergu (Niemcy), a jednostki EMBL są także ulokowane w Hamburgu (Niemcy), Grenoble (Francja), Hinxton (Wlk. Brytania), Rzym-Monterotondo (Włochy) i Barcelonie (Hiszpania). Ponadto organizacje partnerskie EMBL znajdują się w Skandynawii, Holandii, Australii, oraz na Węgrzech. Umowa partnerska Instytutu Nenckiego z EMBL jest właśnie podpisywana. Działania EMBL są nadzorowane przez Radę (EMBL Council), do której każdy kraj członkowski deleguje po dwóch przedstawicieli, w tym zwykle jedną reprezentującą środowisko naukowe.

Patent dla Zespołu Prof. Bożeny Kamińskiej-Kaczmarek

Urząd Patentowy w Japonii przyznał patent na wynalazek pt “Compositions and methods for treating glioma” (JP6426001). Przedmiotem patentu jest stworzenie innowacyjnej metody wykorzystującej syntetyczne, krótkie peptydy blokujące oddziaływania pomiędzy komórkami nowotworowymi a mikrośrodowiskiem do terapii glejaków. Komórki glejaka produkują cząsteczki, które zmieniają zachowanie komórek mikrośrodowiska na pronowotworowe, wspierające wzrost guza. Zaprojektowane peptydy blokują aktywność białek produkowanych przez komórki nowotworowe: czynnika wzrostu kolonii makrofagów i granulocytów (GM-CSF) oraz białek działających przez receptory integrynowe poprzez motyw aminokwasowy RGD. Podanie peptydów interferujących prowadzi do zahamowania inwazyjności i wzrostu glejaka.

Wynalazcami są naukowcy z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN: prof. Bożena Kamińska, dr Małgorzata Sielska, dr Paweł Wiśniewski i dr Aleksandra Ellert-Miklaszewska z Pracowni Neurobiologii Molekularnej, a jego właścicielem jest firma Glia Sp. z o.o. wraz z którą realizowany był grant. Wynalazek ten objęty jest również ochroną patentową w Stanach Zjednoczonych (US 9453050 B2), a w Europie, Kanadzie i Izraelu rozpatrywane są zgłoszenia patentowe.

Debata Roundtable „Potrzeby przemysłu, a komercjalizacja badań naukowych w Polsce w obszarze biomedycyny”

W Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej odbyła się debata Roundtable „Potrzeby przemysłu, a komercjalizacja badań naukowych w Polsce w obszarze biomedycyny”. W debacie wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej, kluczowych firm farmaceutycznych oraz wiodących instytucji badawczych. Jednym z przedstawicieli nauki był prof. Leszek Kaczmarek z Instytutu Nenckiego.

Debata miała na celu rozpoczęcie dyskusji w celu budowania wspólnego języka między naukowcami a branżą farmaceutyczną.

Głównym wnioskiem debaty jest konieczność przyjęcia długookresowej strategii na linii nauka – biznes, oznaczająej np. partnerstwo pomiędzy najważniejszymi graczami przemysłu biofarmaceutycznego a nauką. To umożliwi naukowcom dostęp do profesjonalnej wiedzy z zakresu transferu technologii, ułatwi współpracę z przemysłem, a także pokaże polski potencjał naukowy międzynarodowym graczom. Równie potrzebna jest długofalowa, ponadrządowa strategia dla rozwoju sektora biomedycznego w Polsce, która musi być opracowana wspólnie przez kluczowych graczy: globalny i polski przemysł oraz akademię – przy mocnym wsparciu administracji publicznej.

Nencki Institute Seminar

It is our great pleasure to invite you to the next Nencki Institute Seminar. On Thursday, March 21stprof. dr. hab. Michał Opas from University of Toronto will give a lecture entitled „Intralumenal Calcium Homeostasis of the Endoplasmic Reticulum and the Cell Fate Choice During Differentiation of the Derivative Cell Types”. Don’t miss this great event, which will take place at 3:00 PM in the CN conference hall and will be followed by a „get together” networking session in the exhibition hall on the ground floor.


Tomasz Prószyński

Seminarium Polskiego Towarzystwa Etologicznego

W czwartek 21 marca o godz. 18:00 w sali konferencyjnej im. J. Konorskiego (II piętro) odbędzie się posiedzenie Polskiego Towarzystwa Etologicznego, na którym dr Ksenia Meyza (Pracownia Neurobiologii Emocji, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa) wygłosi wykład p.t. „Zwierzęce modele empatii”. Serdecznie zapraszamy!

Julita Korczyńska