7/19

Dr Hanna Nieznańska Kierownikiem Pracowni Mikroskopii Elektronowej w Instytucie Nenckiego

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej, nowym kierownikiem Pracowni Mikroskopii Elektronowej została dr Hanna Nieznańska.

Dr Nieznańska jest absolwentką Wydziału Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Stopień doktora uzyskała w Instytucie Nenckiego. Staż naukowy odbyła w Instytucie Biologii Molekularnej Austriackiej Akademii Nauk w Salzburgu. Jej naukowe zainteresowania dotyczą białka prionowego oraz innych białek amyloidogennych zaangażowanych w choroby neurodegeneracyjne. W swoich badaniach standardowo stosuje techniki mikroskopii elektronowej.

Pracownia Mikroskopii Elektronowej oferuje kompleksowe usługi począwszy od preparatyki próbek różnymi technikami, aż po ich obrazowanie w transmisyjnym mikroskopie elektronowym. W ramach pracowni działa również stanowisko histologiczne, umożliwiające przygotowywanie preparatów mikroskopowych oraz barwienia histologiczne. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.nencki.gov.pl/pracownia-mikroskopii-elektronowej

Wspomnienie o dr Bognie Skoczylas

Dr Bogna Skoczylas, wieloletnia pracowniczka naszego Instytutu, odeszła od nas 30 stycznia 2019 r.

Dr Skoczylas, z domu Wiśniewska, urodziła się 2 stycznia 1930 r. W latach 1948-1953 studiowała na Akademii Medycznej w Łodzi. W trakcie i krótko po zakończeniu studiów pracowała w macierzystej uczelni jako asystent w Zakładzie Chemii Fizjologicznej. Po przeprowadzce do Warszawy, od roku 1961 związała Swoją karierę z Instytutem Nenckiego PAN, gdzie pracowała w Zakładzie Biologii Komórki. Jej badania dotyczyły biochemii kwasów deoksy- i rybonukleinowego pierwotniaków.  W 1965 r. obroniła pracę doktorską pt. „Izolowanie DNA i „histonów” z Paramecium aurelia i wstępna charakterystyka otrzymanych preparatów”, której promotorem był prof. Stanisław Dryl. Po utworzeniu Pracowni Cytochemii Procesów Wzrostu i Różnicowania pracowała w niej pod kierunkiem prof. Aleksandry Przełęckiej, do przejścia na emeryturę w roku 1987. W latach 1972-1973 odbyła staż naukowy w Veterans Administration Hospital, Research Laboratory, w Miami, USA (skąd wracała statkiem „Batory”!). Należy podkreślić, że Jej pionierska praca  pt. Simple and rapid fluorimetric method for DNA microassay, Analytical Biochemistry, 1977,83:252-257,  napisana we współpracy z dr Janem Kapuścińskim i poświęcona interakcji DAPI z DNA, była i jest nadal w czołówce najczęściej cytowanych prac, które powstały w Instytucie Nenckiego PAN.

Dr Skoczylas działała w Związku Zawodowym Nauczycielstwa Polskiego, a potem także w „Solidarności”. Była miłośniczką Tatr, członkiem Polskiego Związku Alpinistów. Pasje społecznikowskie i fascynację Tatrami dzieliła z mężem, Zbigniewem, ratownikiem górskim, alpinistą,  działaczem społecznym i państwowym.

Wszyscy zapamiętaliśmy dr Bognę Skoczylas jako dobrego człowieka, życzliwego i zawsze gotowego do pomocy. Była przy tym nietuzinkową i barwną postacią, której  nie można zapomnieć.

Katarzyna Kwiatkowska

Nencki Institute Seminar

It is our great pleasure to invite you to the next Nencki Institute Seminar. On Thursday, February 14th, we will have two speakers presenting their projects.

Aneta Dobosz from Laboratory of Cell Signaling and Metabolic Disorders will give a lecture entitled „Loss of pancreatic β-cell identity in type 2 diabetes – What is the molecular switch?”
Danylo Khomiak from Laboratory of Neurobiology will talk about „MMP-9  inhibition as antiepileptogenic strategy in mice  intrahippocampal kainic acid temporal lobe epilepsy model”
Don’t miss this event, which will take place at 3:00 PM in the CN conference hall and will be followed by a „get together” networking session in the exhibition hall on the ground floor.

Tomasz Prószyński

Wykład Fundacji Nenckiego

Fundacja Nenckiego zaprasza na wykład dr Anny Ciesielskiej „Przewodnik po błonie komórkowej – jak wysłać wiadomość do jądra?”, który odbędzie sie w ramach cykłu Wykłady Fundacji 13 lutego 2019 r. o godz. 16.00 w Sali Wykładowej Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego PAN

Obrona rozprawy doktorskiej

15 lutego  2019 r. o godz. 11:30 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. Jerzego Konorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biochemia mgr Eweliny Jurewicz p.t.: „Występowanie i rola białka S100A6 w macierzy pozakomórkowej galarety Whartona”

Promotor: prof. dr hab. Anna Filipek
Recenzenci: dr hab. n. med. Małgorzata Witkowska-Zimny;
prof. dr hab. Ludmiła Żylińska