50/2022

Prof. Leszek Kaczmarek członkiem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Komisja Europejska mianowała pięciu wybitnych naukowców i uczonych na nowych członków Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Wśród nich znalazł się prof. Leszek Kaczmarek z Instytutu Nenckiego.

European Research Council (ERC) to organizacja wspierająca badania naukowe w Europie. Jej priorytetem jest promowanie interdyscyplinarnych badań wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy.

ERC składa się z niezależnej Rady Naukowej oraz Agencji Wykonawczej (European Research Council Executive Agency – ERCEA). Radę Naukową tworzy 22 najwyższej rangi przedstawicieli europejskiego środowiska naukowego.

Rada Naukowa ERC określa specyfikę grantów i poziom ich finansowania, opracowuje roczny program prac, ustala procedurę oceny wniosków, powołuje ekspertów oceniających wnioski, a także monitoruje wdrożenie programu z naukowego punktu widzenia.

Prof. Jerzy Duszyński doktorem honoris causa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Prof. Jerzy Duszyński został wyróżniony przez Narodową Akademię Nauk Ukrainy tytułem doktora honoris causa. To docenienie jego zaangażowania na rzecz pomocy Ukrainie i tamtejszym naukowcom.

Doktor honoris causa to najwyższe wyróżnienie naukowe w Ukrainie. Przyznaje je Prezydium Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (NANU) za znaczący wkład w rozwój nauki oraz naukową współpracę międzynarodową. Prof. Anatoly Zagorodny, prezes NANU, wyróżnił tym tytułem prof. Jerzego Duszyńskiego, prezesa Polskiej Akademii Nauk, oraz prof. Marcię McNutt, prezeskę Amerykańskiej Akademii Nauk (NAS). To docenienie zaangażowania na rzecz pomocy Ukrainie, jakie płynęło z Polski i USA.

Fulbright STEM Impact Award dla dr Alicji Puścian

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała dr Alicji Puścian nagrodę STEM Impact Award 2023. Nagroda wyróżnia wybitnych naukowców prowadzących projekty w dyscyplinach STEM (science, technology, engineering, mathematics) i wspiera ich w dzieleniu się ekspertyzą z partnerami z USA.

We współpracy z prof. Dan’em Ariely’m, założycielem Center for Advanced Hindsight na Uniwersytecie Duke, dr Alicja Puścian będzie rozwijać nowe ścieżki badawcze, integrujące najnowocześniejsze metody neuronauki z ekonomią behawioralną.

Badania prowadzone w projekcie pozwolą lepiej zrozumieć, w jaki sposób bliskie społecznie osobniki wzajemnie wpływają na swoje preferencje i jaki ma to wpływ na ich zachowanie. Studiowana będzie także neuronalna reprezentacja tych procesów, testowana w warunkach semi-naturalnych.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Huberta Doleżyczka

16 grudnia 2022 r. o godz. 11:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN  (sala im. Jerzego Konorskiego na II piętrze) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Huberta Doleżyczka pt. „Obrazowanie zmian w sieci naczyniowej i tkance mózgu myszy w modelach udaru niedokrwiennego i glejaka przy pomocy Tomografii Optycznej OCT”

Promotor: prof. dr hab. Jakub Włodarczyk
Drugi promotor: prof. dr hab. Maciej Wojtkowski
Promotor pomocniczy: dr Monika Malinowska
Recenzenci:  prof. dr hab. Piotr Dzięgiel; prof. dr hab. Wiesław Gruszecki

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/7c82a96c41/

Rekrutacja doktorantów do Instytutu Nenckiego PAN

Oferujemy:

– możliwość uzyskania stopnia doktora w jednym z największych nieuniwersyteckich ośrodków w dyscyplinie nauk biologicznych w ramach multidyscyplinarnej szkoły doktorskiej Warsaw-4-PhD,
– możliwość zdobycia wiedzy oraz rozwoju naukowego pod kierunkiem najwybitniejszych naukowców,
– udział w interesujących projektach naukowych,
– prowadzenie badań w nowoczesnych laboratoriach,
– przyjazne środowisko w międzynarodowej społeczności doktorantów,
– stypendia dla wszystkich doktorantów,
– udział w konferencjach i stażach zagranicznych,
– prywatną opiekę medyczną

Zapisz się on-line: https://warsaw4phd.eu/

Rekrutacja trwa od 21 grudnia 2022 r. do 04 stycznia 2023 r.