44/18

Profesor Jerzy Duszyński ponownie Prezesem PAN

25.10.2018r. członkowie Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, w tajnym głosowaniu, wybrali Prezesa PAN, na kadencję 2019-2022.
Został nim ponownie prof. Jerzy Duszyński z Instytutu Nenckiego.

Serdecznie gratulujemy!

Instytut Nenckiego objął Prezydencję Biocentrum Ochota

19 października 2018, podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019, Instytut Nenckiego objął prezydencję Konsorcjum Biocentrum Ochota. Prof. Agnieszka Dobrzyń, dyrektor Instytutu Nenckiego, została prezesem Rady Dyrektorów Biocentrum. Ustępujący Prezes konsorcjum, prof. Adam Liebert, dyrektor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, przekazał nowej pani Prezes statuetkę złotej sowy – symbol prezydencji Biocentrum Ochota. Instytut Nenckiego będzie sprawował Prezydencję w okresie od 1 listopada 2018 do 30 kwietnia 2019.

W skład Konsorcjum Biocentrum Ochota wchodzi 6 Instytutów PAN: Instytut Nenckiego, Instytut Medycyny Doświadczalnej im. Mossakowskiego, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Biochemii i Biofizyki, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej oraz Instytut Podstawowych Problemów Techniki. Przewodnictwo Biocentrum Ochota i funkcja Prezesa Rady Dyrektorów Konsorcjum pełnione są rotacyjnie przez poszczególnych dyrektorów instytutów wchodzących w skład Biocentrum. 

Dwa Centra Doskonałości DIOSCURI w Instytucie Nenckiego

Znamy wyniki pierwszej edycji międzynarodowego konkursu na utworzenie Centrów Doskonałości Dioscuri w Polsce. Przy Instytucie Nenckiego powstaną ażdwa takie Centra, kierowane przez dr Aleksandrę Pękowską, pracującąobecnie w National Institutes of Health w Stanach Zjednoczonych oraz dra Grzegorza Sumarę z Uniwersytetu wWürzburgu w Niemczech.

dr Aleksandra Pękowska (zobacz CV)

Tytuł projektu:

Ewolucyjna i Funkcjonalna Genomika Astrocytów

Opis projektu:

Astrocyty to najliczniejsza grupa komórek gleju w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Odgrywają one kluczową rolę w procesach kształtujących plastyczność mózgu. Co więcej, patologie dotykające OUN takie jak choroba Alzheimera czy zespól Downa charakteryzują się zaburzeniami w aktywności astrocytów. Z tych względów, zidentyfikowanie genetycznych podstaw funkcjonowania astrocytów będzie stanowić istoty krok na drodze do pełnego zrozumienia ich znaczenia zarówno w warunkach normalnych jak i chorobowych. Wykorzystujemy komórki macierzyste, technologie wysokoprzepustowego sekwencjonowania DNA (ChIP-seq, RNA-seq, Hi-C), techniki edycji genomu (CRISPR-Cas9) oraz narzędzia bioinformatyczne w celu zidentyfikowania elementów regulatorowych (promotory, enhancery, silencery oraz insulatory) odpowiedzialnych za czynności astrocytów. Ponadto, stosując wyżej wymienione techniki eksperymentalne, chcemy określić w jaki sposób trójwymiarowa struktura genomu wpływa na aktywność genów. W tym kontekście, jesteśmy szczególnie zainteresowani rolą czynnika transkrypcyjnego CTCF w organizacji interakcji pomiędzy promotorami i enhancerami. 

dr Grzegorz Sumara (zobacz CV)

Tytuł projektu:

Dekodowanie zdarzeń sygnałowych indukujących lipolizę w adipocytach podczas chorób metabolicznych.

Opis projektu:

Indukcja niekontrolowanej lipolizy w adipocytach, niezależnie od zapotrzebowania organizmu na pokarm, jest wydarzeniem przyczyniającym się do rozwoju wielu chorób metabolicznych, w tym otyłości, cukrzycy typu 2, a także kacheksji związanej z rakiem (wyniszczenia nowotworowego). Wiele hormonów i substancji promuje lipolizę. Jednak zdarzenia sygnałowe regulujące szybkość i skalę przebiegu lipolizy w adipocytach nie są całkowicie poznane. Nasze wstępne badania ujawniły nieoczekiwanie dużą liczbę kinaz zaangażowanych w regulację tego procesu. Co więcej, nasze wyniki sugerują, że sygnalizacja zależna od systemu ubikwityna-proteasom również może być krytycznie zaangażowana w regulację lipolizy. W ramach grantu Dioscuri planujemy badać regulację lipolizy przez różne klasy cząsteczek sygnałowych i wpływ konkretnych modułów sygnałowych na rozwój otyłości, cukrzycy typu 2 i kacheksji, stosując kombinację badań przesiewowych, technik proteomicznych oraz klasyczną biochemię oraz metody z zakresu genetyki molekularnej.

Program Dioscuri powstał z inicjatywy Towarzystwa Maxa Plancka, niezależnej niemieckiej instytucji naukowo-badawczej i ma na celu utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Przedsięwzięcie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP oraz Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych Republiki Federalnej Niemiec, ma umożliwić wybitnym naukowcom zorganizowanie w Polsce własnych zespołów badawczych w najlepszych jednostkach naukowych. Każde nowo powołane Centrum będzie współpracować z tzw. Jednostką Mentorską w Niemczech, co znacząco wpłynie na zacieśnienie polsko-niemieckiej współpracy naukowej.

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 Studiów Doktoranckich Biocentrum Ochota

19 października 2018 r., w auli Instytutu Biocybernetyki Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, miała miejsce Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 Studiów Doktoranckich Biocentrum Ochota. Zgromadzonych gości powitali prof. Adam Liebert, dyrektor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej oraz prof. Jerzy Duszyński – Prezes Polskiej Akademii Nauk. W czasie uroczystości dyrektorzy Instytutów wchodzących w skład Biocentrum Ochota wręczyli nagrody osobom, które w minionym roku akademickim obroniły doktoraty z wyróżnieniem.

Biocentum Ochota, to konsorcjum 6 Instytutów PAN, działających na Kampusie Ochota: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Biochemii i Biofizyki, Instytut Medycyny Doświadczalnej im. Mossakowskiego, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej oraz Instytut Podstawowych Problemów Techniki. Konsorcjum powstało, aby umożliwić efektywniejsze wykorzystanie znacznego potencjału naukowego, reprezentowanego przez liczną grupę ekspertów pracujących w Instytutach członkowskich (www.biocentrumochota.pan.pl).

Jedną z tradycji Biocentrum Ochota jest wręczanie najlepszym doktorantom statuetki ‘doctorate cum laude’. Z Instytutu Nenckiego wyróżnionych zostało 8 osób: Anna Bot (promotor: Prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk), Tomasz Bednarski (promotor: prof. dr hab. Paweł Dobrzyń), Agnieszka Góral (promotor: prof. dr hab. Anna Filipek), Katarzyna Łepeta (promotor: prof. dr hab. Leszek Kaczmarek; promotor pomocniczy: dr hab. Magdalena Dziembowska), Paulina Urbańska (promotor: prof. dr hab. Dorota Włoga), Aleksandra Rumińska (promotor: prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń), Hanuma Chaitanya Chintaluri (promotor: prof. dr hab. Daniel Wójcik), Wenson David Rajan Karunakaran (promotor: prof. dr hab. Bożena Kamińska).

Uroczystości towarzyszyła także sesja naukowa, w czasie której wybrani laureaci z każdego Instytutu wygłosili krótkie wykłady, przybliżające tematykę ich doktoratów. Instytut Nenckiego reprezentowała dr Agnieszka Góral, która wygłosiła wykład zatytułowany: ”CacyBP/SIP protein: interaction with heat shock protein Hsp90 and role in cellular response to stress factors”.

Wykład inauguracyjny, zatytułowany „Little known successes of Polish scientists in the country’s 100 years of independence”, wygłosił prof. Michał Kleiber.

Po części naukowej odbył się koncert chóru „Warszawski Koncept”, zaś wieczorem doktoranci uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym w klubie Hybrydy.

Neuroplasticity Seminar

Dear All, I would like to invite you for the next Neuroplasticity Seminar.
Dominic Winter from Institute for Biochemistry and Molecular Biology, Bonn, Germany will be talking about „Analysis of Organelle and Celltype specific Proteomes by Mass Spectrometry”. More info about Dominic you can find at http://www.winter-lab.org/index.php/menu-styles
The seminar will be on 29th of October (Monday), at 3 pm in CN conference room.

Kasia Radwanska

Obrona rozprawy doktorskiej

31 października 2018 r. o godz. 11:00 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN Warszawa ul. Pasteura 3 (sala im. JerzegoKonorskiego na II p.) odbędzie się publiczna obrona rozprawydoktorskiej na stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr. Tomasza Lebitko p.t.: „Rola ekspresji c-fos w jądrze środkowym ciała migdałowatego w uczeniu motywowanym apetytywnie”

Promotor: dr hab. Ewelina Knapska, prof. nadzw.
Recenzenci: dr hab. Jan Rodriguez Parkitna, prof. nadzw.; prof. dr hab. med. Adam Płaźnik

Z pracą i recenzjami zapoznać się można w Bibliotece Instytutu

Lecture Spiros D. Garbis, PhD

Ladies and gentlemen, It is my great pleasure to announce an upcoming lecture: Spiros D. Garbis, PhD (Director, Proteome Exploration Laboratory, Beckman Institute, Division of Biology and Biological Engineering, California Institute of Technology, Pasadena, California,  USA.)
„The contribution of bioanalytical mass spectrometry to basic biology research and translational medicine”. Nencki Institute of Experimental Biology,  Neurobiology Centre Lecture Hall, Tuesday, 30th October 2018, at 11:00 am.

Krzysztof Zabłocki