48/2021

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 lutego 2022 r.

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U nr 233, poz. 1530 ze zm.), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 lutego 2018 roku.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub pokrewnych oraz znaczący dorobek naukowy w zakresie biochemii, biofizyki, biologii molekularnej, biologii komórki, neurofizjologii, neurobiologii, neuropsychologii, etologii, nauk behawioralnych, bioinformatyki lub neuroinformatyki;
 2. posiada doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w instytucjach naukowych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. korzysta z pełni praw publicznych.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA ZAWIERA:

 1. koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu (w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym);
 2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym
  o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami
  i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną na piśmie oraz na nośniku elektronicznym;
 3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
 4. a) przebieg pracy zawodowej;
 5. b) posiadany tytuł lub stopień naukowy;
 6. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytutu, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN będzie podstawowym miejscem pracy kandydata;
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. 2019 poz. 430);
 10. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

Dokumenty (w języku polskim*) należy nadsyłać pocztą (w jednym egzemplarzu) na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 (tel.: 22 182 60 20) z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN lub składać osobiście na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2112 (21 piętro) w godz. od 9.00 do 16.00.

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN dostępne są na stronie internetowej https://www.nencki.edu.pl/pl/

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 9 listopada 2021 roku.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. Termin upływa w dniu 9 grudnia 2021 roku. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

*w przypadku dokumentów w języku obcym, powinno być dołączone ich tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 48 (22) 182 6000, fax; 48 (22) 182 7050; www.pan.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pan.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego 2021 i 2022 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora.
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 7. Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Nencki Institute Seminar

Dear All

I would like to cordially invite you to our next Nencki Institute Seminar on the 25th of November at 3pm.

Dr. Simone Becattini, an Assistant Professor and a group leader at the Department of Pathology and Immunology at the Faculty of Medicine of the University of Geneva will give a lecture entitled: Transcriptional adaptation of intestinal microbes to host immune responses

Abstract

The gut microbiota is a complex collection of microbes that inhabits the gastrointestinal tract of all metazoans. This ‘additional organ’ performs a variety of key functions to maintain homeostasis and ensure optimal physiology of the host. Conversely, disregulated activities in this compartment can lead to disease.

The gut microbiota establishes an intimate relationship with the host immune system, and these two entities reciprocally regulate each other. However, while signals coming from intestinal microbes and impacting host leukocytes are being deciphered, the opposite side of this dialogue remains to be explored.

By employing dedicated mouse models and sequencing approaches, we are disentangling the impact of different types of immune responses on the transcriptional and metabolic activity of commensal and pathogenic microbes of the intestine. By elucidating these pathways, we aim to produce rationally engineered probiotics to improve host health, and to identify strategies to tackle gastrointestinal pathogens.

The meeting will take place online as the speaker will connect via zoom

The link to the meeting:

https://zoom.us/j/98222231110?pwd=Uyt6Q29BaGlLSXBsUnJRQnpWc0pJZz09

Meeting ID: 982 2223 1110
Passcode: 795926

Best regards
Aleksandra Pękowska

Obrona Rozprawy Doktorskiej

21 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Rafała Kampy pt. „Flawonoidy kardioprotekcyjne: nowe regulatory mitochondrialnych kanałów potasowych”

Promotor: dr hab. Piotr Bednarczyk, prof. SGGW

Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Trębacz, dr hab. Michał Tomczyk, dr hab. inż. Małgorzata Słocińska, prof UAM.

Link do obrony:  https://zoom.us/j/95230956813?pwd=d0NkTFlwKzZtTFB1a2JENEl6VTdCQT09

Link do streszczenia i recenzji: https://cloud.nencki.gov.pl/d/d63e94545f/

You are invited to a Zoom webinar.
When: Dec 21, 2021 10:00 AM Warsaw
Topic: Obrona pracy doktorskiej mgr. Rafała Kampy 

Please click the link below to join the webinar:

https://zoom.us/j/95230956813?pwd=d0NkTFlwKzZtTFB1a2JENEl6VTdCQT09

Passcode: 104787
Or One tap mobile :
Poland: +48223065342,,95230956813#,,,,*104787# or +48223073488,,95230956813#,,,,*104787#

Or Telephone:
Dial(for higher quality, dial a number based on your current location):
Poland: +48 22 306 5342 or +48 22 307 3488 or +48 22 398 7356

Webinar ID: 952 3095 6813
Passcode: 104787

International numbers available: https://zoom.us/u/abNLLasFy2

Sympozjum dla Nauczycieli Biologii

Szanowni Państwo,

4 grudnia 2021 w godzinach 9:00-18:00 odbędzie się online jubileuszowe, XX Sympozjum dla Nauczycieli Biologii.

Dzięki grantowi z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki, udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Aby wziąć udział w Wydarzeniu, należy dokonać rejestracji pod linkiem: https://biocen.edu.pl/event/xx-sympozjum-naukowe-dla-nauczycieli-biologii/

Program:

09:00 – 10:45 – warsztaty radzenia sobie ze stresem Fundacja Tejas

10:45 – 11:00 – przerwa

11:00 – 12:00 – „Uważność (mindfulness), podstawy naukowe i zastosowanie” – Dr hab. Paweł Holas, Wydział Psychologii UW

12:00 – 13:00 – „Klimat i złożone systemy” – Paweł Góra, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

13:00 – 13:30 – przerwa obiadowa

13:30 – 14:30 – Piecze, gniecie i boli, czyli molekularne podstawy dotyku i bólu.” dr Paweł Boguszewski, Instytut Nenckiego

14:30 – 15:30 – „Fantastyczne struktury białek i jak je znaleźć (i po co)” – dr Maria Górna, Wydział Chemii UW

15:30 – 15:45 – przerwa

15:45 – 16:30 – lekcja pokazowa cz.1. „Niezwykły układ nerwowy – budowa i funkcje” – dr Katarzyna Bartkowska, Instytut Nenckiego

16:30 – 16:45 – przerwa

16:45 – 17:30 – lekcja pokazowa cz.2. Niezwykły układ nerwowy” – neurogeneza u dorosłych.” – dr Katarzyna Bartkowska, Instytut Nenckiego

Serdecznie zapraszamy do udziału,

Kinga Szydłowska
Zespół ds. Popularyzacji Nauki w Instytucie Nenckiego

SPARK Europe Education Webinar

Dear All,

Nencki Institute as a representative of SPARK Poland within SPARK Europe would like to cordially invite you to participate in the next webinar of European SPARKs joint series on November 24th, 16-17 CET.

During the „Team Building and How to Establish a Company in Health Technology” webinar, Pasi Sorvisto will provide some advice and perspectives on the very important process of building a relevant and competent team for a health tech company. Pasi is a founder of SPARK Finland, a Director of SPARK Europe, and a member of SPARK Global Steering Committee. He is an internationally acknowledged business and finances professional – specialized in sensor systems, health IT, and bioinformatics – with more than 20 years of experience as an entrepreneur, consultant, early-stage financier, and advisor. In the layer, you can find detailed information on the webinar.

The series of webinars is open for all students and employees of SPARK-associated organizations (Nencki Institute PAS and International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw).

Registration to the webinar is required in advance. Please register at: https://tuni.zoom.us/meeting/register/u5EqcOuuqD8uG9PqKqPX6rJTpzpuYGnLkp6U latest on November 23rd. With later registrations, access cannot be guaranteed. There are a limited number of places available and they are filled in in the order of registration.

As a reminder, the fall 2021 webinar series takes place biweekly on Wednesday at 16 -17 CET and covers topics from design thinking to challenges in selling complex high-tech products from top-quality speakers around Europe and the US.

Best regards,
Paulina Santus