47/2021

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 lutego 2022 r.

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U nr 233, poz. 1530 ze zm.), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 lutego 2018 roku.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko Dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN może być osoba, która:

 1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub pokrewnych oraz znaczący dorobek naukowy w zakresie biochemii, biofizyki, biologii molekularnej, biologii komórki, neurofizjologii, neurobiologii, neuropsychologii, etologii, nauk behawioralnych, bioinformatyki lub neuroinformatyki;
 2. posiada doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w instytucjach naukowych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. korzysta z pełni praw publicznych.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA ZAWIERA:

 1. koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu (w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym);
 2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym
  o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami
  i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną na piśmie oraz na nośniku elektronicznym;
 3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
 4. a) przebieg pracy zawodowej;
 5. b) posiadany tytuł lub stopień naukowy;
 6. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytutu, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN będzie podstawowym miejscem pracy kandydata;
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. 2019 poz. 430);
 10. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

Dokumenty (w języku polskim*) należy nadsyłać pocztą (w jednym egzemplarzu) na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 (tel.: 22 182 60 20) z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN lub składać osobiście na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2112 (21 piętro) w godz. od 9.00 do 16.00.

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN dostępne są na stronie internetowej https://www.nencki.edu.pl/pl/

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 9 listopada 2021 roku.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. Termin upływa w dniu 9 grudnia 2021 roku. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

*w przypadku dokumentów w języku obcym, powinno być dołączone ich tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 48 (22) 182 6000, fax; 48 (22) 182 7050; www.pan.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pan.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego 2021 i 2022 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora.
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 7. Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Zaproszenie na wykład dr. Grzegorza Sumary

Szanowni Państwo,

W dniu 18 listopada br. o godz. 15:00 odbędzie się wykład dr. Grzegorza Sumary, którego postępowanie habilitacyjne odbywa się przed Radą Naukową Instytutu Nenckiego.

Tytuł wykładu: „Kinase Signalling in Metabolic Diseases”

Abstract:

The dramatic increase in the incidence of obesity and type 2 diabetes (T2D) worldwide and the urgent need for new pharmacological therapies have greatly stimulated research in the area of energy metabolism.

T2D is characterized by peripheral insulin resistance in combination with relative insulin deficiency that results in hyperglycemia and hyperlipidemia. Liver and adipose tissue are central for the regulation of glucose and lipids levels. During T2D the hepatic glucose uptake is reduced while rates of gluconeogenesis and lipogenesis are increased. In the adipose tissue, T2D leads to decreased glucose uptake, perturbations in secretion of adipokines and increased lipolysis. Dysfunction of liver and adipose tissue during T2D is caused by defective signaling cascades and their normalization was shown to attenuate the course of diabetes.

Using a combination of targeted and unbiased approach we are attempting to identify and characterize novel components of these pathways in adipocytes and hepatocytes, and in the longer perspective we aim to contribute to more targeted pharmacological strategies for the treatment of T2D.

Link do spotkania:

https://zoom.us/j/98222231110?pwd=Uyt6Q29BaGlLSXBsUnJRQnpWc0pJZz09

Meeting ID: 982 2223 1110
Passcode: 795926

Katarzyna Łukasiuk

Seminarium Doktorantów

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na pierwsze Seminarium Doktorantów, które odbędzie się 19 listopada o godz. 10.30 w Sali Konferencyjnej CN (I piętro). W programie przewidziane są 2 prezentacje:

 1. Anna Kaźmierowska,
 2. Aleksandra Oksiejuk.

Szczegółowe informacje wraz z Abstraktami znajdują się poniżej.

Seminarium odbywać się będzie w trybie hybrydowym (osoby będące na Sali CN proszone są o stosowanie zasad bezpieczeństwa).

Link do spotkania: https://zoom.us/j/92187526214?pwd=OFN3NXJkVEdOV2lnZlR2Z0h3RFhKZz09

Anna Kaźmierowska
Laboratory of Brain Imaging, Pracownia Obrazowania Mózgu, Laboratory of Emotions Neurobiology
Supervisor I: dr hab. Ewelina Knapska, prof. IBD
Supervisor II: dr hab. Jarosław Michałowski, prof. SWPS

Title: „Rats get affected by the humans’ fear: neural and behavioural results of the inter-species study on fear contagion”

Abstract:

Fear contagion is a process that involves automatic tuning into the emotional state of another scared animal. It has been well described in both humans and rats but no reports have so far investigated whether the social transfer of threat is possible between these two species.
We investigated whether human fear can be transmitted to rats through social interaction. Fear-conditioned humans were asked to interact with previously handled rats. In the control condition, human handlers underwent an emotionally neutral task prior to the interaction with rats.
The c-Fos mapping performed in the rats’ amygdalae indicated increased activation of this brain region following the interaction with a fear-conditioned human as compared to the control condition. The response to the experimental manipulation was particularly robust in the basal and the centro-lateral nuclei. We also observed less human-exploration behaviors in rats from the experimental group compared to the ones from the control condition during the first minute of interaction.
These findings show that fear contagion between humans and rats is possible. The basal and centro-lateral nuclei are typically described as related to the fear response in rat studies, which provokes a reflection about the universality of the fear processing among humans and rats.

Data collection and analysis were sponsored by National Science Centre grant 2015/19/B/HS6/02209. Ewelina Knapska was supported by European Research Council Starting Grant (H 415148).

Aleksandra Oksiejuk
Laboratory of Cellular Metabolism
Supervisor: prof. dr hab. Krzysztof Zabłocki
Title: Mutation in the dystrophin-encoding gene affects myoblast motility in the mdx mouse model of Duchenne muscular dystrophy

Abstract:

Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) is the X-linked, inherited, neuromuscular disorder caused by mutations in the DMD gene. The major cause of a severity of this disease is neuromuscular complications due to lack of 427 kDa dystrophin. However, many DMD related consequences are also observed in cells which do not synthesize this protein regardless of DMD mutation. Myoblasts belong to this category because of too early step of their differentiation. Previously we described mdx-related changes in myoblasts’ calcium homeostasis. In the present study effects of mdx mutation on myoblast motility and adhesion are in focus. Using random motility assay we found that immortalized as well as primary dystrophic myoblasts move faster than wild type cells and are slowed down upon treatment with a spectrum of nucleotide receptor agonists. Wild type myoblasts seem to be insensitive in this matter.  We also found different effects of nucleotides on adhesive properties of mdx and w/t myoblasts. The former are more sensitive to such a treatment. To identify biochemical base of these differences we performed transcriptomic analysis of immortalized mdx and w/t myoblasts and confirmed some of observations using western blot technique. We also used specific inhibitors to point out particular elements of signalling pathways which are affected in mdx cells. Finally we postulate different contribution of the RhoA-associated kinase (RhoA/ROCK) and the Ca2+/calmodulin-dependent myosin light chain kinase (MLCK) to cell motility in dystrophic myoblast than in their wild type counterparts. These results will be discussed in the context of muscle regeneration and DMD pathophysiology. This work was supported by the National Science Centre, Poland, accordingly to the decision number DEC-2013/11/B/NZ3/01573.

Z pozdrowieniami,
Anna Filipek & Anna Nowicka

Wykład Fundacji Nenckiego

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład Fundacji Nenckiego. 

Dr hab. Bartosz Wojtaś z Instytutu Nenckiego przedstawi wykład pt. „Jak rozwijała się współczesna genetyka: Od reakcji łańcuchowej polimerazy do sekwencjonowania ludzkich genomów” 

Wykład odbędzie się 17 listopada 2021 o godzinie 16.00 na platformie zoom, pod linkiemhttps://zoom.us/j/94484064661

Neurons in action 2021 Virtual Conference Nov 29th-Dec 1st, 2021

The Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences together with the Nencki Foundation, proudly present the 4th edition of the Neurons in Action symposium. This years’ meeting will be held online to ensure the safety of all participants in the time of the pandemic. In this format we will host world-class neurobiologists who will present their latest research focused on neuronal mechanisms of inheritance of behavioral phenotypes, aberrant synaptic plasticity, formation of fear memory and spatial memory, dynamic changes in activity of neuronal circuits and processing of memories in humans. The plenary talk will be given by Prof. Cornelius Gross (EMBL-Rome). We also encourage participants to present their own findings during the poster session and to attend a career workshop.

Registration is now open at: https://neuronsinaction.nencki.gov.pl/ Abstract submission deadline: November 19th, 2021, Registration deadline: November 26th, 2021.