34/18

Rada Naukowa

Kolejne posiedzenie Rady Naukowej planowane jest na 28 września 2018 r. Proszę o zgłaszanie spraw do rozpatrzenia na tym posiedzeniu do 12 września do godz. 12:00, do pani Agaty Karwowskiej (pok. 119, tel. 215). W sprawie wyznaczenia recenzentów rozpraw doktorskich, promotorzy proszeni są o składanie pism do 10 września, do godz. 12:00 do Sekretariatu Rady Naukowej (pani Agata Karwowska pok. 119, tel. 215). Dodatkowo prosimy o przesłanie dokumentu w wersji edytowalnej (bez podpisu) na adres k.nalecz@nencki.gov.pl Instrukcja dotycząca treści pisma znajduje się na stronie w zakładce: Rada Naukowa –> Komisja Doktorska. Przypominamy o konieczności zdania do dnia 10 września egzaminów doktorskich, w tym egzaminu z dyscypliny podstawowej.

Dr Jędrzej Szymański kierownikiem Pracowni Obrazowania Struktury i Funkcji Tkanek w Instytucie Nenckiego

Dr Jędrzej Szymański jest absolwentem kierunku biofizyka Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora uzyskał w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, na podstawie rozprawy dotyczącej pomiarów dyfuzji białek w płynach złożonych z wykorzystaniem metody spektroskopii korelacji fluorescencji. Pięcioletni staż podoktorski Dr Jędrzej Szymański odbył w Heidelbergu, w German Cancer Research Center (DKFZ) oraz w European Molecular Biology Laboratory (EMBL), gdzie kontynuował pracę nad badaniami transportu i dyfuzji w komórkach, jak również nowymi metodami fluorescencyjnego znakowania białek. Obecnie Dr Jędrzej Szymański prowadzi badania dotyczące mobilności białek oraz ich oddziaływań z różnymi strukturami wewnątrzkomórkowymi, w szczególności Jego zainteresowania dotyczą procesu fragmentacji mitochondriów zachodzącego z udziałem białka Drp1.

Interdyscyplinarne studia doktoranckie TRI-BIO-CHEM

Zostało tylko kilka dni do zakończenia rekrutacji do interdyscyplinarnych studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM:  24 sierpnia 2018 r.

Jeden doktorat z chemii, biologii i nauk technicznych – rusza rekrutacja uzupełniająca.

Doktorat z trzech dziedzin, czyli nauk chemicznych, biologicznych i technicznych stwarza niecodzienne możliwości wyboru ścieżki kariery zawodowej i rozwoju naukowego. Dzięki ofercie trzech najlepszych jednostek badawczych w kraju absolwenci studiów II stopnia mogą rozwijać karierę naukową w ramach prestiżowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich TRI-BIO-CHEM. Więcej na stronie: http://www.nencki.gov.pl/interdyscyplinarne-studia-doktoranckie-tri-bio-chem