22/2020

Granty NCN dla Instytutu Nenckiego

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów OPUS 18, SONATA 15, PRELUDIUM 18 i PRELUDIUM BIS 1. Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 13 projektów badawczych.

OPUS

dr Bogusz Kulawiak (Grant realizowany w konsorcjum ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, kierownikiem projektu jest dr hab. Piotr Bednarczyk z SGGW) – Rola mitochondrialnych kanałów potasowych w uszkodzeniach wywołanych pyłami miejskimi (PM) – poszukiwanie nowej strategii cytoprotekcji.

dr hab. Katarzyna Maria JednorógWeryfikacja hipotezy szumu neuronalnego w dysleksji

dr Witold Adam KonopkaRegulacja neuronów stymulujących głód AgRP przez mikroRNA

prof. dr hab. Ewa Zofia SikoraPoprawa funkcji poznawczych poprzez wpływ na stare komórki mózgu w zwierzęcych modelach starzenia się i depresji.

dr Marzena StefaniukZrozumieć nawrót alkoholowy przez obrazowanie całego mózgu

SONATA

dr Monika Bijata (Grant realizowany w konsorcjum z Instytutem Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk) – Lokalizacja ma znaczenie – Zależna od receptora 5-HT7 plastyczność strukturalna w podregionach hipokampa

dr Agnieszka DębskaMózgowe i poznawcze podłoże deficytu ortograficznego

dr Piotr MajkaPołączenia korowe ssaków naczelnych po uszkodzeniach pierwszorzędowej kory wzrokowej

PRELUDIUM

mgr Gabriela Katarzyna Dzięgiel-Fivet – Lateralizacja czytania w systemie Braille’a oraz przetwarzania mowy u osób niewidomych – wpływ połączeń anatomicznych

mgr Katarzyna Anna GralecRola plastyczności zależnej od MMP-9 w zaburzeniach społecznych myszy z nadekspresją GSK-3beta[S9A]

mgr Tomasz Włodzimierz NikołajewRola interneuronów SOM+ w korze przedczołowej w regulacji zarażania emocjonalnego

mgr inż. Kamil Filip TomaszewskiCzy pobudzeniowe projekcje z jądra łączącego do jądra przyśrodkowego przegrody kontrolują wygaszanie długoterminowej, długotrwałej pamięci strachu?

PRELUDIUM BIS

dr hab. Katarzyna PiwockaRola molekuł adhezyjnych w powstawaniu bezpośrednich połączeń międzykomórkowych (TNTs) i transferze białek w mikrośrodowisku białaczki; znaczenie w oporności na terapię

Obrona rozprawy doktorskiej

27 maja 2020 o godz. 13.00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr. Roberto Pagano p.t.: „The role of Arc/Arg3.1 protein in the regulation of alcohol-seeking”.

Promotor: dr hab. Katarzyna Radwańska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Filip, dr hab. n. med. Małgorzata Lehner

Link do obrony: https://meet.google.com/wme-cxwj-ezd

Obrona rozprawy doktorskiej

26 maja 2020 o godz. 11.00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr inż. Karoliny Staniak p.t.: „Rola lizosomów i autofagii w odpowiedzi komórek nowotworowych na heterodimer takryny i melatoniny”.

Promotor: prof. dr hab. Ewa Sikora
Drugi promotor: prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki
Promotor pomocniczy: dr Magdalena Dudkowska
Recenzenci: prof. dr hab. Anna Herman-Antosiewicz; prof. dr hab. n. wet. Arkadiusz Orzechowski

Link do obrony: https://meet.google.com/roc-ikyk-xrh

Obrona rozprawy doktorskiej

25 maja 2020 o godz. 13.00 odbędzie się on-line publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne mgr Marii Nalberczak-Skóry p.t.: „Rola zakrętu zębatego hipokampa w regulacji zachowań związanych z uzależnieniem od alkoholu”.

Promotor:  dr hab. Katarzyna Radwańska, prof. Instytutu Nenckiego PAN
Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Kotlińska, dr hab. Rafał Ryguła

Link do obrony: https://meet.google.com/nek-vbcc-sor